ทำเนียบผู้ตัดสินการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ตัดสินการประกวดวงโยธวาทิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางสมาคมฯ แล้ว

Judges Panel of Thailand (JP)


  • ทั้งหมด
  • JP-00001 - JP-00100
[รหัส JP-00001 - JP-00100]
   รหัส    ชื่อ - นามสกุล AMBC ID. จังหวัด โทรศัพท์ สถานที่ทำงาน
  JP-00001 นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ OF001 กรุงเทพมหานคร 0887755xxx สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
  JP-00002 นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ OF005 นครราชสีมา 0923259xxx โรงเรียนบุญวัฒนา
  JP-00003 นายพัลลภ จีบสุวรรณ์ OF010 กรุงเทพมหานคร 0846739xxx โรงเรียนอุดมศึกษา
  JP-00004 นางสาวสาวิตรี รัตนจันทรา CE0225 นนทบุรี 0869727xxx โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
  JP-00005 นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ CE0190 กรุงเทพมหานคร 0957034xxx โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
  JP-00006 นายศรายุทธ ดวงดีทวีทรัพย์ CE0334 ขอนแก่น 0802462xxx อิสระ
  JP-00007 นายพงษ์พันธุ์ บัวบล CE0230 ภูเก็ต 0936432xxx โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  JP-00008 นายชัยรัตน์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล CE0270 ปทุมธานี 0994147xxx มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
  JP-00009 นายกฤษฎีกา ประวรรณรัมย์ CE0322 กรุงเทพมหานคร 0622519xxx กรมดุริยางค์ทหารบก
  JP-00010 นายเลิศศักดิ์ รักสุจริต CE0220 กรุงเทพมหานคร 0885566xxx โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  JP-00011 นายจิรัฏฐ์ณัฐ มะณีวงษ์ CE0329 กรุงเทพมหานคร 0920370xxx อิสระ
  JP-00012 นายยศพล อยู่ป้อม CE0337 กรุงเทพมหานคร 0851552xxx โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
  JP-00013 นายอนุสรณ์ พรเนรมิต CE0229 กรุงเทพมหานคร 0982713xxx โรงเรียนสตรีวิทยา 2
  JP-00014 นายก้องภพ ทองธรรมสิริ CE0219 นครราชสีมา 0634659xxx โรงเรียนสุขานารี
  JP-00015 นางสาวพิเชฐกาญจน ปันสาละนันท์ CE0215 ลำปาง 0919416xxx โรงเรียนวิชชานารี
  JP-00016 นายทิวากร สุลา CE0210 นครราชสีมา 0625352xxx อีสานดรัมไลน์
  JP-00017 เรืออากาศโทประทีป นพกิจ CE0327 กรุงเทพมหานคร 0830677xxx กองดุริยางค์ทหารอากาศ
  JP-00018 นายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์ CE0205 ขอนแก่น 0910522xxx สำนักงานใหญ่อีสานดรัมไลน์
  JP-00019 นายธีรวัฒน์ อินทรทัพ CE0338 กรุงเทพมหานคร 0905656xxx โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
  JP-00020 นายราชันย์ ศรีสามารถ CE0195 กาฬสินธุ์ 0960273xxx โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
  JP-00021 นายสุรสีห์ ชานกสกุล CE0325 กรุงเทพมหานคร 0924988xxx ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  JP-00022 นายกฤชกนก สาคร CE0189 ตราด 0873245xxx อิสระ
  JP-00023 นายพชร ทู้ไพเราะ CE0192 นครปฐม 0970259xxx อิสระ
  JP-00024 นายนนทนันท์ กาญจนเรืองรัตน์ CE0272 กรุงเทพมหานคร 0959651xxx อิสระ
  JP-00025 นายเหมันต์ พลับพลาทอง CE0321 กรุงเทพมหานคร 0835344xxx กองดุริยางค์ทหารอากาศ
  JP-00026 นายนัฐพล ยินดีรมย์ CE0200 กรุงเทพมหานคร 0633174xxx มทบ.19
  JP-00027 นายสุทธิพงษ์ คำยุทา CE0193 กรุงเทพมหานคร 0908984xxx โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
  JP-00028 นายภควัฒธฬ์ ภครัตนวนิช CE0182 กรุงเทพมหานคร 0804226xxx อิสระ
  JP-00029 นายธเนศ ธนโกเศศ CE0335 กรุงเทพมหานคร 0814323xxx อิสระ
  JP-00030 นายสมภพ พึ่งปรีดา CE0180 นครปฐม 0814082xxx วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  JP-00031 นายภาสกร แย้มศรี CE0213 ฉะเชิงเทรา 0851644xxx โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
  JP-00032 นายยงยุทธ วรรณสาธพ CE0332 กรุงเทพมหานคร 0817938xxx โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
  JP-00033 นายอภิวุฒิ มินาลัย CE0320 นครราชสีมา 0800951xxx โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  JP-00034 นายรัฐพล บูรณะกุล CE0204 นครราชสีมา 0635922xxx กองทัพภาคที่ 2
  JP-00035 นายคทายุทธ์ ผาผง CE0184 นครราชสีมา 0879599xxx วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
  JP-00036 นาวาอากาศตรีวิศิษฎ์ ภวปัญญากุล CE0326 กรุงเทพมหานคร 0897604xxx กองดุริยางค์ทหารอากาศ
  JP-00037 นายพิพัฒน์ ถิ่นพังงา CE0323 นครราชสีมา 0619264xxx โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  JP-00038 นายพิษณุ อยู่ดี CE0183 กรุงเทพมหานคร 0822244xxx อิสระ
  JP-00039 นายพงษกรณ์ ทองลิ้ม CE0185 กรุงเทพมหานคร 0890237xxx วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
  JP-00040 นายมหรรณพดล ศรีโอภาส CE0197 กรุงเทพมหานคร 0857774xxx โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
  JP-00041 นายทรัพย์สมบูรณ์ มหาเมฆ CE0231 ปราจีนบุรี 0876168xxx โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
  JP-00042 นายสวัสดิ์ บุญทิพย์พาเลิศ CE0336 กรุงเทพมหานคร 0838185xxx อิสระ
  JP-00043 ว่าที่เรือตรี ชาญชัย กาญจนสูตร ร.น. CE0227 สมุทรปราการ 0807706xxx อิสระ
  JP-00044 นายจิรายุ พิชัยแพทย์ CE0340 กรุงเทพมหานคร 0886128xxx อิสระ
  JP-00045 นายวรพจน์ อ่อนละเอียด CE0191 กรุงเทพมหานคร 0861833xxx อิสระ
  JP-00046 นายภาณุพงศ์ หล่อทรง CE0209 ฉะเชิงเทรา 0825946xxx โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
  JP-00047 นายกิตติคม กลิ่นพุตตาล CE0343 กรุงเทพมหานคร 0615595xxx อิสระ
  JP-00048 นายศราวุฒิ จินดา CE0186 แพร่ 0652790xxx โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)
  JP-00049 นายคมกริช สุนทรนนท์ CE0196 กรุงเทพมหานคร 0830922xxx อิสระ
  JP-00050 นางณัฏฐพิชชา แย้มศรี CE0214 ชลบุรี 0820729xxx โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
  JP-00051 จ่าสิบโทธำรงยุทธ พรหมพ CE0233 ปราจีนบุรี 0922510xxx โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
  JP-00052 นางสาวฉัตรฑริญา ฉลองกลาง CE0328 นครราชสีมา 0878719xxx โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  JP-00053 นายศราวุธ สุขุมาลินทร์ CE0235 เชียงราย 0818590xxx อิสระ
  JP-00054 นายวัชพล วุฒิ CE0224 เพชรบุรี 0858241xxx โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
  JP-00055 ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร CE0269 กรุงเทพมหานคร 0819895xxx วิทดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  JP-00056 นาย พงษ์ศิริ ทิพย์เทียมพงษ์ CE0271 ราชบุรี 0655345xxx โรงเรียนฮกเฮง
  JP-00057 นายศุภณัฐ เตียวต่อสกุล CE0276 CE0276 0909781xxx อิสระ