ทำเนียบผู้ตัดสินการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

รายชื่อผู้ตัดสินการประกวดวงโยธวาทิตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับทางสมาคมฯ แล้ว

Judges Panel of Thailand (JP)


  • ทั้งหมด
  • JP-00001 - JP-00100
[รหัส JP-00001 - JP-00100]
   รหัส    ชื่อ - นามสกุล AMBC ID. จังหวัด โทรศัพท์ สถานที่ทำงาน
  JP-00001   นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ OF001 กรุงเทพมหานคร 0887755xxx สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
  JP-00002   นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ OF005 นครราชสีมา 0923259xxx โรงเรียนบุญวัฒนา
  JP-00003   นายพัลลภ จีบสุวรรณ์ OF010 กรุงเทพมหานคร 0846739xxx โรงเรียนอุดมศึกษา
  JP-00004   นางสาวสาวิตรี รัตนจันทรา CE0225 นนทบุรี 0869727xxx โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
  JP-00005   นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ CE0190 กรุงเทพมหานคร 0957034xxx โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
  JP-00006   นายศรายุทธ ดวงดีทวีทรัพย์ CE0334 ขอนแก่น 0802462xxx อิสระ
  JP-00007   นายพงษ์พันธุ์ บัวบล CE0230 ภูเก็ต 0936432xxx โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต
  JP-00008   นายชัยรัตน์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล CE0270 ปทุมธานี 0994147xxx มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
  JP-00009   นายกฤษฎีกา ประวรรณรัมย์ CE0322 กรุงเทพมหานคร 0622519xxx กรมดุริยางค์ทหารบก
  JP-00010   นายเลิศศักดิ์ รักสุจริต CE0220 กรุงเทพมหานคร 0885566xxx โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
  JP-00011   นายจิรัฏฐ์ณัฐ มะณีวงษ์ CE0329 กรุงเทพมหานคร 0920370xxx อิสระ
  JP-00012   นายยศพล อยู่ป้อม CE0337 กรุงเทพมหานคร 0851552xxx โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
  JP-00013   นายอนุสรณ์ พรเนรมิต CE0229 กรุงเทพมหานคร 0982713xxx โรงเรียนสตรีวิทยา 2
  JP-00014   นายก้องภพ ทองธรรมสิริ CE0219 นครราชสีมา 0634659xxx โรงเรียนสุขานารี
  JP-00015   นางสาวพิเชฐกาญจน ปันสาละนันท์ CE0215 ลำปาง 0919416xxx โรงเรียนวิชชานารี
  JP-00016   นายทิวากร สุลา CE0210 นครราชสีมา 0625352xxx อีสานดรัมไลน์
  JP-00017   เรืออากาศโทประทีป นพกิจ CE0327 กรุงเทพมหานคร 0830677xxx กองดุริยางค์ทหารอากาศ
  JP-00018   นายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์ CE0205 ขอนแก่น 0910522xxx สำนักงานใหญ่อีสานดรัมไลน์
  JP-00019   นายธีรวัฒน์ อินทรทัพ CE0338 กรุงเทพมหานคร 0905656xxx โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
  JP-00020   นายราชันย์ ศรีสามารถ CE0195 กาฬสินธุ์ 0960273xxx โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
  JP-00021   นายสุรสีห์ ชานกสกุล CE0325 กรุงเทพมหานคร 0924988xxx ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  JP-00022   นายกฤชกนก สาคร CE0189 ตราด 0873245xxx อิสระ
  JP-00023   นายพชร ทู้ไพเราะ CE0192 นครปฐม 0970259xxx อิสระ
  JP-00024   นายนนทนันท์ กาญจนเรืองรัตน์ CE0272 กรุงเทพมหานคร 0959651xxx อิสระ
  JP-00025   นายเหมันต์ พลับพลาทอง CE0321 กรุงเทพมหานคร 0835344xxx กองดุริยางค์ทหารอากาศ
  JP-00026   นายนัฐพล ยินดีรมย์ CE0200 กรุงเทพมหานคร 0633174xxx มทบ.19
  JP-00027   นายสุทธิพงษ์ คำยุทา CE0193 กรุงเทพมหานคร 0908984xxx โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
  JP-00028   นายภควัฒธฬ์ ภครัตนวนิช CE0182 กรุงเทพมหานคร 0804226xxx อิสระ
  JP-00029   นายธเนศ ธนโกเศศ CE0335 กรุงเทพมหานคร 0814323xxx อิสระ
  JP-00030   นายสมภพ พึ่งปรีดา CE0180 นครปฐม 0814082xxx วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  JP-00031   นายภาสกร แย้มศรี CE0213 ฉะเชิงเทรา 0851644xxx โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
  JP-00032   นายยงยุทธ วรรณสาธพ CE0332 กรุงเทพมหานคร 0817938xxx โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
  JP-00033   นายอภิวุฒิ มินาลัย CE0320 นครราชสีมา 0800951xxx โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  JP-00034   นายรัฐพล บูรณะกุล CE0204 นครราชสีมา 0635922xxx กองทัพภาคที่ 2
  JP-00035   นายคทายุทธ์ ผาผง CE0184 นครราชสีมา 0879599xxx วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
  JP-00036   นาวาอากาศตรีวิศิษฎ์ ภวปัญญากุล CE0326 กรุงเทพมหานคร 0897604xxx กองดุริยางค์ทหารอากาศ
  JP-00037   นายพิพัฒน์ ถิ่นพังงา CE0323 นครราชสีมา 0619264xxx โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  JP-00038   นายพิษณุ อยู่ดี CE0183 กรุงเทพมหานคร 0822244xxx อิสระ
  JP-00039   นายพงษกรณ์ ทองลิ้ม CE0185 กรุงเทพมหานคร 0890237xxx วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
  JP-00040   นายมหรรณพดล ศรีโอภาส CE0197 กรุงเทพมหานคร 0857774xxx โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
  JP-00041   นายทรัพย์สมบูรณ์ มหาเมฆ CE0231 ปราจีนบุรี 0876168xxx โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
  JP-00042   นายสวัสดิ์ บุญทิพย์พาเลิศ CE0336 กรุงเทพมหานคร 0838185xxx อิสระ
  JP-00043   ว่าที่เรือตรี ชาญชัย กาญจนสูตร ร.น. CE0227 สมุทรปราการ 0807706xxx อิสระ
  JP-00044   นายจิรายุ พิชัยแพทย์ CE0340 กรุงเทพมหานคร 0886128xxx อิสระ
  JP-00045   นายวรพจน์ อ่อนละเอียด CE0191 กรุงเทพมหานคร 0861833xxx อิสระ
  JP-00046   นายภาณุพงศ์ หล่อทรง ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0985869xxx โรงเรียนสตรีสิริเกศ
  JP-00047   นายกิตติคม กลิ่นพุตตาล CE0343 กรุงเทพมหานคร 0615595xxx อิสระ
  JP-00048   นายศราวุฒิ จินดา CE0186 แพร่ 0652790xxx โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย)
  JP-00049   นายคมกริช สุนทรนนท์ CE0196 กรุงเทพมหานคร 0830922xxx อิสระ
  JP-00050   นางณัฏฐพิชชา แย้มศรี CE0214 ชลบุรี 0820729xxx โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
  JP-00051   จ่าสิบโทธำรงยุทธ พรหมพ CE0233 ปราจีนบุรี 0922510xxx โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
  JP-00052   นางสาวฉัตรฑริญา ฉลองกลาง CE0328 นครราชสีมา 0878719xxx อิสระ