Photo
นำเสนอเรื่องอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์ นายกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ กรรมการศูนย์การเรียนรู้ ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ เข้านำเสนอเรื่องการรับรองอาชีพผู้ฝีกสอนวงโยธวาทิตในด้านต่าง ๆ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมี ดร. นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ให้เกียรติรับฟังการนำเสนอในครั้งนี้

โดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยจะทำแผนการพัฒนามาตรฐานอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตร่วมกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อพัฒนาและบรรจุอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตให้ได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามพระราชบัญญัติต่อไป