โครงการ Music From Home

 Music From Home คือโครงการที่นักเรียนและนักดนตรีทุกท่านจะได้รับการพัฒนาทางด้านดนตรี ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ โดยทุกท่านจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากนักดนตรีและอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่สมาคมฯ ได้เรียนเชิญมา

โครงการนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้รับการแนะแนวทางที่ถูกต้องในการเล่นและปฏิบัติเครื่องดนตรีเพื่อการพัฒนาอย่างถูกต้อง เพียงท่านฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านเท่านั้น

รายละเอียดโครงการ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องบันทึกวีดีโอ การปฏิบัติเครื่องดนตรีเดือนละ 2 ครั้ง โดยระยะเวลาให้เป็นไปตามที่อาจารย์แต่ละท่านได้มอบหมายหรือให้การบ้านในการฝึกซ้อม
 2. สำหรับการส่งวีดีโอครั้งแรกให้บันทึกการปฏิบัติเครื่องดนตรี ตามความสามารถที่ทำได้ ประมาณ 1-2 บทเพลง เพื่อให้อาจารย์ได้วิเคราะห์และจัดระดับได้อย่างถูกต้อง
 3. ผู้สมัครต้องส่งวีดีโอ เดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 15 ของแต่ละเดือน
 4. เมื่อครบกำหนดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านต้องบันทึกวีดีโอ เพื่อสรุปและวัดผลการเรียนรู้ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตามการจัดระดับมาตรฐานของสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย (AMBC)
 5. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบทำการบ้านหรือสิ่งที่อาจารย์แต่ละท่านได้มอบหมายเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
 6. ผู้สมัครทุกท่านเมื่อผ่านโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
 7. ผู้สมัครต้องเข้าร่วมโครงการจนครบกำหนด ถ้ากรณีลาออกจากโครงการก่อนกำหนด จะถือว่าไม่ผ่านโครงการและไม่ได้รับใบประกาศนีบัตรรับรองจากสมาคมฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นผู้ที่มีความสนใจและรักในการเล่นดนตรี
 2. ไม่จำกัดเพศ อายุ
 3. ต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีเป็นอย่างน้อย 1 ชนิดเครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์วงโยธวาทิต ไม่จำกัดระดับความสามารถ

ระยะเวลาการเรียน

 1. แผนที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (เรียนทั้งหมด 6 ครั้ง)
 2. แผนที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือน (เรียนทั้งหมด 12 ครั้ง)
 3. แผนที่ 3 ระยะเวลา 9 เดือน (เรียนทั้งหมด 18 ครั้ง)

การสมัคร

 1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วโปรดติดต่อไปยังทีมงานที่ LINE ID: @mbathailand หรือ คลิกที่นี่
 2. กรณีอายุต่ำกว่า 14 ปี ให้ผู้ปกครองทำหนังสือเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการ

  ตัวอย่าง
  เรื่อง เห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการ Music From Home
  เรียน นายกสมาคมวงโธวาทิตแห่งประเทศไทย
  ด้วย .......................(ชื่อ-นามสกุล)..................ซึ่งเป็น.......................... ในความดูแลของ ................(ชื่อผู้ปกครอง)......................
  ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ Music Form Home ข้าพเจ้าเห็นชอบและยินดีให้เข้าร่วมโครงการนี้

  ลงชื่อ ......................... ผู้ปกครอง

   

ค่าลงทะเบียน
ระดับความสามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน กลาง สูง โดยอาจาย์แต่ละเครื่องดนตรี จะเป็นผู้วิเคราะห์และกำหนดระดับความสามารถ

 1. ระดับพื้นฐาน 600 บาท / เดือน
 2. ระดับกลาง 800 บาท / เดือน
 3. ระดับสูง 1,000 บาท / เดือน

  * ค่าลงทะเบียนครั้งแรกทุกระดับ 1,000 บาท
  * ชำระค่าลงทะเบียนทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน

   

หมายเลขบัญชีธนาคารสมาคมฯ สำหรับโอนค่าลงทะเบียน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี: 111-5633-100
ประเภท: ออมทรัพย์

* หลังจากชำระแล้วโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ทีมงานสมาคมฯ ทุกครั้ง *

 

แบบฟอร์มลงทะเบียน