สมาชิกสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

The Marching Band Association of Thailand Memebers


  • ทั้งหมด
  • A - สมาชิกกิตติมศักดิ์
  • B - สมาชิกสามัญ
  • BV - สมาชิกสามัญพิเศษ
  • C - สมาชิกวิสามัญ
  • CV - สมาชิกวิสามัญ
A - สมาชิกกิตติมศักดิ์
  ลำดับ    ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลขสมาชิก โทรศัพท์ บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
B - สมาชิกสามัญ
  ลำดับ   ชื่อสถานศึกษา / องค์กร จังหวัด หมายเลขสมาชิก โทรศัพท์ บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
     1   โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา B-64001 0923259xxx 25 กันยายน 2564 25 กันยายน 2565
     2   โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา B-64002 0898655xxx 25 กันยายน 2564 25 กันยายน 2565
     3   วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา B-64003 0879599xxx 25 กันยายน 2564 25 กันยายน 2565
BV - สมาชิกสามัญพิเศษ
  ลำดับ   ชื่อสถานศึกษา / องค์กร จังหวัด หมายเลขสมาชิก โทรศัพท์ บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
C - สมาชิกวิสามัญ
  ลำดับ    ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลขสมาชิก โทรศัพท์ บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
     1   นายธนกร วาจะเสน ราชบุรี C-64001 0985128xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
     2   นางสาวณัฐนรี ไม่มีภัย ลำพูน C-64002 0857166xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
     3   นายธีรพงศ์ พุทธขาว ขอนแก่น C-64003 0885701xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
     4   นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ กรุงเทพมหานคร C-64004 0802573xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
     5   นายเกริกพล ยอดโยธี นครราชสีมา C-64005 0981053xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
     6   นายซอบีรี อาลี สตูล C-64006 0876309xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
     7   นายอุทัย อำพะวัน สงขลา C-64007 0986869xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
     8   นายวิษณุ คำไพเราะ กาฬสินธุ์ C-64008 0952282xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
     9   นายยงยุทธ วรรณสาธพ กรุงเทพมหานคร C-64009 0817938xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
     10   นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี กรุงเทพมหานคร C-64010 0933614xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
     11   นายป้อมเพชร สุวรรณจันทร์ฉาย นครนายก C-64011 0853954xxx 21 มิถุนายน 2564 21 มิถุนายน 2565
     12   นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ เพชรบูรณ์ C-64012 0858229xxx 21 มิถุนายน 2564 21 มิถุนายน 2565
     13   นายนริศ จีรบวร กรุงเทพมหานคร C-64013 0811987xxx 30 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2565
     14   นายศุภวัฒน์ เดือนทอง กำแพงเพชร C-64014 0990703xxx 30 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2565
     15   นายไพรวัลย์ เจริญผล สระบุรี C-64015 0867991xxx 30 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2565
     16   นายศรายุทธ พรหมพันธุ์ ภูเก็ต C-64016 0842953xxx 30 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2565
     17   นายชยศัพท์ กระแสร์สาร ตรัง C-64017 0869653xxx 30 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2565
     18   นายคณาพงษ์ เจริญสุข ชุมพร C-64018 0884506xxx 30 กรกฎาคม 2564 30 กรกฎาคม 2565
     19   นายชินกร โสมภา เพชรบูรณ์ C-64019 0902483xxx 18 สิงหาคม 2564 18 สิงหาคม 2565
CV - สมาชิกวิสามัญ
  ลำดับ    ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลขสมาชิก โทรศัพท์ บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
     1   นายปฐมพงศ์ โรจน์กมลไชย กรุงเทพมหานคร CV-63001 0826836xxx 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2565
     2   นายซามูเอล นุ่นทอง พังงา CV-64002 0816090xxx 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565