สมาชิก สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

The Marching Band Association of Thailand Memebers

  • ทั้งหมด
  • A - สมาชิกกิตติมศักดิ์
  • B - สมาชิกสามัญ
  • BV - สมาชิกสามัญพิเศษ
  • C - สมาชิกวิสามัญ
  • CV - สมาชิกวิสามัญ

รายชื่อสมาชิก

ประเภท A - สมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ

รายชื่อสมาชิก

ประเภท B - สมาชิกสามัญ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ

รายชื่อสมาชิก

ประเภท BV - สมาชิกสามัญพิเศษ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ

รายชื่อสมาชิก

ประเภท C - สมาชิกวิสามัญ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นายธนกร วาจะเสน ราชบุรี C-64001 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
2   นางสาวณัฐนรี ไม่มีภัย ลำพูน C-64002 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
3   นายธีรพงศ์ พุทธขาว ขอนแก่น C-64003 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
4   นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ กรุงเทพมหานคร C-64004 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
5   นายเกริกพล ยอดโยธี นครราชสีมา C-64005 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
6   นายซอบีรี อาลี สตูล C-64006 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
7   นายอุทัย อำพะวัน สงขลา C-64007 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
8   นายวิษณุ คำไพเราะ กาฬสินธุ์ C-64008 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
9   นายยงยุทธ วรรณสาธพ กรุงเทพมหานคร C-64009 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
10   นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์มะณี กรุงเทพมหานคร C-64010 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565
11   นายป้อมเพชร สุวรรณจันทร์ฉาย นครนายก C-64011 21 มิถุนายน 2564 21 มิถุนายน 2565
12   นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ เพชรบูรณ์ C-64012 21 มิถุนายน 2564 21 มิถุนายน 2565
13   นายนริศ จีรบวร กรุงเทพมหานคร C-64013 15 กรกฎาคม 2564 15 กรกฎาคม 2565
14   นายศุภวัฒน์ เดือนทอง กำแพงเพชร C-64014 15 กรกฎาคม 2564 15 กรกฎาคม 2565
15   นายไพรวัลย์ เจริญผล สระบุรี C-64015 15 กรกฎาคม 2564 15 กรกฎาคม 2565
16   นายศรายุทธ พรหมพันธุ์ ภูเก็ต C-64016 15 กรกฎาคม 2564 15 กรกฎาคม 2565
17   นายชยศัพท์ กระแสร์สาร ตรัง C-64017 15 กรกฎาคม 2564 15 กรกฎาคม 2565

รายชื่อสมาชิก

ประเภท CV - สมาชิกวิสามัญพิเศษ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นายปฐมพงศ์ โรจน์กมลไชย กรุงเทพมหานคร CV-63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2565
2   นายซามูเอล นุ่นทอง พังงา CV-64001 5 พฤษภาคม 2564 5 พฤษภาคม 2565