สมาชิก สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

The Marching Band Association of Thailand Memebers

  • ทั้งหมด
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์
  • สมาชิกสามัญ
  • สมาชิกวิสามัญพิเศษ
  • สมาชิกวิสามัญ

รายชื่อสมาชิก

ประเภท A - สมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ

รายชื่อสมาชิก

ประเภท B - สมาชิกสามัญ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ

รายชื่อสมาชิก

ประเภท C - สมาชิกวิสามัญพิเศษ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นายปฐมพงศ์ โรจน์กมลไชย กรุงเทพมหานคร C00001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2565
2   นายซามูเอล นุ่นทอง พังงา C00002 5 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2565

รายชื่อสมาชิก

ประเภท D - สมาชิกวิสามัญ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นายธนกร วาจะเสน ราชบุรี D00001 5 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2565
2   นางสาวณัฐนรี ไม่มีภัย ลำพูน D00002 5 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2565
3   นายธีรพงศ์ พุทธขาว ขอนแก่น D00003 5 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2565
4   นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ กรุงเทพมหานคร D00004 5 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2565
5   นายเกริกพล ยอดโยธี นครราชสีมา D00005 5 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2565
6   นายซอบีรี อาลี สตูล D00006 5 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2565
7   นายอุทัย อำพะวัน สงขลา D00007 5 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2565
8   นายวิษณุ คำไพเราะ กาฬสินธุ์ D00008 5 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2565
9   นายยงยุทธ วรรณสาธพ กรุงเทพมหานคร D00009 5 มีนาคม 2564 5 มีนาคม 2565