คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือคนวงโยธวาทิต
Board of The Marching Band People Fund of Thailand


 
 

 
ดร.กฤษฎา ดาวเรือง
 
 
ผู้อำนวยการกองทุน
 

 
Dr. Krisada Daoruang
 
 
Chairman
 


 
 
 
 
 
 
 

นายศรายุทธ พุทธศรี
 
นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
 
จ่าสิบโท ธำรงยุทธ พรหมพร
 
ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์
เลขาธิการกองทุน
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ

Mr. Sarayuth Puttasri
 
Mr. Krittanan Saksiri
 
SM2. Thamrongyut Promporn
 
Dr. Akkarapon Dejwacharanon
Secretary
 
Director
 
Director
 
Director


 
 
 
 
 
 
 

นายศรัณย์ ศรีมะเริง
 
นายศราวุธ สุขุมาลินท์
 
นายเลิศศักดิ์ รักสุจริต
 
ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ
 
กรรมการ

Mr. Sarun Sremaroeng
 
Mr. Sarawuth Sukumalin
 
Mr. Lertsak Raksujarit
 
Dr. Surasi Chanoksakul
Director
 
Director
 
Director
 
Director