ข้อบังคับ
กองทุนช่วยเหลือคนวงโยธวาทิต

กองทุนช่วยเหลือคนวงโยธวาทิต
The Marching Band People Fund of Thailand

ความทั่วไป

ข้อบังคับกองทุน คือกติกาที่กำหนดขอบเขตและแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนช่วยเหลือคนวงโยธวาทิตให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนถือปฏิบัติ โดยข้อบังคับกองทุนจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวทางปฏิบัติของนายทะเบียน ทั้งนี้ข้อบังคับที่มีผลใช้บังคับได้ตามกฏหมายจะต้องจดทะเบียนกับนายทะเบียนกองทุนช่วยเหลือคนวงโยธวาทิต สมาชิกสามารถขอดูข้อบังคับกองทุนได้ โดยข้อบังคับนั้นเป็นข้อตกลงระหว่างกองทุนกับสมาชิก คณะกรรมการควรนำไปเผยแพร่ในช่องทางที่สมาชิกทุกคนเข้าถึงได้สะดวก

วัตถุประสงค์กองทุน เพื่อ
๑. เพื่อช่วยเหลือคนวงโยธวาทิตในกรณีเจ็บป่วยร้ายแรง และขาดสวัสดิการในการดูแลหรือไม่เพียงพอ
๒. เพื่อช่วยเหลือคนวงโยธวาทิตในกรณีมีปัญหาร้ายแรง ตามเหตุอันสมควร
๓. เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินให้กับสมาชิก ตามเหตุอันสมควร

การพิจารณา
๑. ให้อำนาจนายกสมาคมฯ ในการตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาจำนวน ๙ ท่าน
๒. ในการพิจารณาการสนับสนุนต้องมีเสียงพิจารณาเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่ง
๓. คณะกรรมการพิจารณาสามารถเรียกผู้ขอรับเงินสนับสนุนในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอเอกสารใดๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
๔. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแล้วต้องส่งเรื่องให้กับนายกสมาคมฯ ลงนามเพื่อรับทราบทุกครั้ง

ผู้ที่มีสิทธิขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
๑. ต้องเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ และวิสามัญพิเศษเท่านั้น โดยขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ แล้ว และยังคงสภาพสมาชิก
๒. ต้องเป็นผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตที่ได้รับการลงทะเบียนในทำเนียบผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตแล้ว
๓. ต้องยังคงประกอบอาชีพผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตอยู่ในระหว่างการขอรับการสนับสนุน
๔. ต้องมิใช่ข้าราชการหรือครูเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและมีสวัสดิการอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้สามารถยืดหยุ่นตามเหตุอันสมควรที่คณะกรรมการพิจารณา
๕. หากไม่ตรงคุณสมบัติตามข้อ ๑, ๒, ๓, จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุน

การเงิน
๑. เงินกองทุนให้นำฝากไว้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๑๑๑-๓๙๔๓-๗๖๑ ประเภทบัญชี เดินสะพัด ชื่อบัญชี สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
๒. คณะกรรมการทั้ง ๙ ท่าน ต้องลงชื่ออนุมัติในการจ่ายเช็คให้กับผู้รับเงินสนับสนุน แล้วให้นายกสมาคมฯ ลงนามเพื่อรับทราบทุกครั้ง
๓. เมื่อคณะกรรมการกองทุนฯ และนายกสมาคมฯ ลงนามเรียบร้อยแล้ว ให้เหรัญญิกเป็นผู้ดำเนินการเรื่องเช็คและลงนามบนเช็คสั่งจ่ายทุกครั้ง
๓. การมอบเงินสนับสนุน ต้องสั่งจ่ายเป็นเช็คเท่านั้น ห้ามมิให้โอนเงินหรือถอนเป็นเงินสดมอบให้กับผู้รับการสนับสนุน
๔. ต้องเปิดเผยบัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นประจำทุกปีต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

การบริจาค
๑. กองทุนฯ ต้องออกใบเสร็จตามจำนวนจริงให้กับผู้บริจาคทุกครั้ง
๒. สมาคมฯ ต้องออกเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริจาคทุกครั้ง
๓. เงินบริจาคต้องนำฝากในบัญชีกองทุนฯ เท่านั้น ห้ามมิให้โยกย้าย หรือนำฝากในบัญชีใดบัญชีหนึ่งก่อน
๔. ให้เปิดเผยรายละเอียดการบริจาคทุกครั้งกับคณะกรรมการสมาคมฯ

การท้วงติง
๑. ให้สมาชิก ยื่นเรื่องกับเลขาธิการกองทุนในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนหรือรายการสนับสนุนต่างๆ
๒. เมื่อมีการท้วงติง คณะกรรมการบริหารกองทุนต้องชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หรือต่อสาธารณชน
๓. คณะกรรมการบริหารกองทุน ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งในการยกเลิกการสนับสนุน ในกรณีที่มีการท้วงติง หรือยังคงการพิจารณาดังเดิมได้

 

บริจาคเงินเข้ากองทุนได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 111-3943-761
ประเภทบัญชี เดินสะพัด
ชื่อบัญชี สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

*โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับทีมงานทุกครั้ง