คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
Honorary Committee


 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัฐวัฒน์ สิทธิ
 
นายศรัณย์ ศรีมะเริง
 
นายศราวุธ สุขุมาลินท์
 
ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล
 
ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา

Mr. Nuttawat Sitti
 
Mr. Sarun Sremaroeng
 
Mr. Sarawuth Sukumalin
 
Dr. Surasi Chanoksakul
 
Dr. Pamornpan Komolpamorn
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์
 
ดร.กฤษฎา ดาวเรือง
 
นายศรายุทธ พุทธศรี
 
นายบัณณพัฒน์ ตั้งไพบูลย์
 
นายวิษณุ โห้ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา

Dr. Akkarapon Dejwacharanon
 
Dr. Krisada Daoruang
 
Mr. Sarayuth Puttasri
 
Mr. Bunnaphat Tangpaiboon
 
Mr. Wisanu Hothai
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor