คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
Board of Director


 
 

 
นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์
 
 
นายกสมาคมฯ
 

 
Mr. Kosin Suebprasitwong
 
 
President
 


 
 
 
 
 
 
 

 
นายพัลลภ จีบสุวรรณ์
 
นายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
 
นายกฤษฎา กองสวรรค์
 
 
อุปนายก ฝ่ายกิจกรรม
 
อุปนายก ฝ่ายการศึกษา
 
อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
 

 
Mr. Panlop Jeebsuwan
 
Mr. Krittanan Saksiri
 
Mr. Krisada Kongsawan
 
 
Vice President 1
Activities
 
Vice President 2
Education
 
Vice President 3
Special Activities
 
กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
Board of Director and Officer


 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชนินทร์ เชื้อสอน
 
นายสามารถ ศรีวิทยะ
 
นายกฤตย์พงศ์ ตุละ
 
นางสาวสุทัตตา รักกลาง
 
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาญจนสูตร
เลขาธิการ
 
รองเลขาธิการ ฝ่ายกฎหมาย
 
โฆษกสมาคมฯ
 
เหรัญญิก
 
นายทะเบียน

Mr. Chanin Chuesorn
 
Mr. Samart Srivittaya
 
Mr. Krittapong Tula
 
Miss Suthatta Rakklang
 
Acting Pol.Sub.Lt Chanchai Kanchanasut
Secretary
 
Deputy Secretary
(Legal Department)
 
Association Spokesperson
 
Treasurer
 
Registrar


 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสาวิตรี รัตนจันทรา
 
นายศักดิ์สิทธิ์ จำปาโพธิ์
 
นางสาวนัทธมน ชำปฏิ
 
จ่าสิบเอก รัฐพล บูรณะกุล
 
นายธีรพงษ์ โสมจันทร์
วิเทศสัมพันธ์
 
ปฏิคม
 
ประชาสัมพันธ์
และ เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 
ตรวจสอบภายใน
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

Miss Sawitri Rattanachantra
 
Mr. Saksit Jampapho
 
Miss Natthamon Champati
 
SM1. Ratthaphol Buranakul​
 
Mr. Teerapong Somchan
Foreign Relations
 
Hostess
 
Public Relations & Coordinator
 
Internal Audit
 
Officer Assistant
ผู้อำนวยการสำนักงานภาค
Regional Director


 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย
 
นายเอกรัตน์ ลับโกษา
 
นายกฤษณะ ปัญญาเลิศ
 
จ่าสิบโท ธำรงยุทธ พรหมพร
 
นายวชีระ เอื้ออุดมเกียรติ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานภาคเหนือ
 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานภาคกลาง
 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานภาคตะวันออก
 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานภาคใต้

Miss Junporn Pintapear
 
Mr. Ekkarat Labkosa
 
Mr. Kritsana Panyalert
 
SM2. Thamrongyut Promporn
 
Mr. Wachira Ua-odomkiad
Director
Northern Office
 
Director
Northeastern Office
 
Director
Central Office
 
Director
Eastern Office
 
Director
Southern Office
ศูนย์การเรียนรู้
MBA Thailand Academy


 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเลิศศักดิ์ รักสุจริต
 
นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์
 
นายกฤชกนก สาคร
 
นายคมกริช สุนทรนนท์
 
นายฐิติวุฒิ ธรรมพงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้
 
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
 
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
 
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
 
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้

Mr. Lertsak Raksujarit
 
Mr. Yutthasak Pothirook
 
Mr. Kitkanok Sakorn
 
Mr. Komkrit Sunthornonda
 
Mr. Titiwut Thampongpan
Director
MBA Thailand Academy
 
Education Development
 
Education Development
 
Education Development
 
Education Development
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์
Honorary Committee


 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัฐวัฒน์ สิทธิ
 
นายศรัณย์ ศรีมะเริง
 
นายศราวุธ สุขุมาลินท์
 
ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล
 
ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา

Mr. Nuttawat Sitti
 
Mr. Sarun Sremaroeng
 
Mr. Sarawuth Sukumalin
 
Dr. Surasi Chanoksakul
 
Dr. Pamornpan Komolpamorn
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor


 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.อัครพล เดชวัชรนนท์
 
ดร.กฤษฎา ดาวเรือง
 
นายศรายุทธ พุทธศรี
 
 
 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรและที่ปรึกษา
 
 
 
 

Dr. Akkarapon Dejwacharanon
 
Dr. Krisada Daoruang
 
Mr. Sarayuth Puttasri
 
 
 
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor
 
Senior Expert
Lecturer & Advisor