ผู้เชี่ยวชาญวงโยธวาทิตนายเลิศศักดิ์ รักสุจริต
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์
ผู้เชี่ยวชาญวงโยธวาทิตนายกฤชกนก สาคร
ผู้เชี่ยวชาญวงโยธวาทิตนายพงษ์พันธุ์ บัวบล
ผู้เชี่ยวชาญวงโยธวาทิตนายฐิติวุฒิ ธรรมพงศ์พันธ์
ผู้เชี่ยวชาญวงโยธวาทิตนายคมกริช สุนทรนนท์
ผู้เชี่ยวชาญวงโยธวาทิตนายอนุสรณ์ พรเนรมิต
ผู้เชี่ยวชาญวงโยธวาทิตนายอัตถสิทธิ์ วัฒนาวงศารัตน์
ผู้เชี่ยวชาญวงโยธวาทิตนายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญวงโยธวาทิต