คณะกรรมการกิตติมศักดิ์นายณัฐวัฒน์ สิทธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษานายศรัณย์ ศรีมะเริง
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษานายศราวุธ สุขุมาลินท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษาดร.สุรสีห์ ชานกสกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษาดร.ภมรพรรณ โกมลภมร
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษาดร.อัครพล เดชวัชรนนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษาดร.กฤษฎา ดาวเรือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษานายศรายุทธ พุทธศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษานายบัณณพัฒน์ ตั้งไพบูลย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษานายวิษณุ โห้ไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและที่ปรึกษา