ดร.กฤษฎา ดาวเรือง
ประธานคณะกรรมการนายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
เลขาธิการนายศรายุทธ พุทธศรี
กรรมการจ่าสิบโท ธำรงยุทธ พรหมพร
กรรมการดร.อัครพล เดชวัชรนนท์
กรรมการนายศรัณย์ ศรีมะเริง
กรรมการนายศราวุธ สุขุมาลินท์
กรรมการนายเลิศศักดิ์ รักสุจริต
กรรมการดร.สุรสีห์ ชานกสกุล
กรรมการ