นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์
นายกสมาคม 
 นายพัลลภ จีบสุวรรณ์
อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมนายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
อุปนายก ฝ่ายการศึกษานายกฤษฎา กองสวรรค์
อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมพิเศษผู้อำนวยการสำนักงานภาคนางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือนายเอกรัตน์ ลับโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ่าสิบโท ธำรงยุทธ พรหมพร
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางนายธีรพงษ์ โสมจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมนายชนินทร์ เชื้อสอน
เลขาธิการนายสามารถ ศรีวิทยะ
รองเลขาธิการ ฝ่ายกฎหมายนายกฤตย์พงศ์ ตุละ
โฆษกสมาคมนางสาวสาวิตรี รัตนจันทรา
เหรัญญิก และ วิเทศสัมพันธ์ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาญจนสูตร
นายทะเบียนนางสาวนัทธมน ชำปฏิ
ประชาสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ประสานงานนายศักดิ์สิทธิ์ จำปาโพธิ์
ปฏิคมร้อยตรี รัฐพล บูรณะกุล
กรรมการตรวจสอบภายในศูนย์การเรียนรู้นายเลิศศักดิ์ รักสุจริต
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้นายยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์
กรรมการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้นายกฤชกนก สาคร
กรรมการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้นายพงษ์พันธุ์ บัวบล
กรรมการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้นายฐิติวุฒิ ธรรมพงศ์พันธ์
กรรมการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้นายคมกริช สุนทรนนท์
กรรมการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้นายอนุสรณ์ พรเนรมิต
กรรมการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้นายอัตถสิทธิ์ วัฒนาวงศารัตน์
กรรมการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้นายธวัชชัย หาญกิจจานุรักษ์
กรรมการฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้