นายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงศ์
นายกสมาคม 
 นายพัลลภ จีบสุวรรณ์
อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมนายกฤตนันท์ ศักดิ์ศิริ
อุปนายก ฝ่ายการศึกษานายกฤษฎา กองสวรรค์
อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมพิเศษผู้อำนวยการสำนักงานภาคนางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคเหนือนายเอกรัตน์ ลับโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ่าสิบโท ธำรงยุทธ พรหมพร
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางนายธีรพงษ์ โสมจันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานภาคใต้กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมนายชนินทร์ เชื้อสอน
เลขาธิการนายกฤตย์พงศ์ ตุละ
โฆษกสมาคมนางสาวสาวิตรี รัตนจันทรา
เหรัญญิก และ วิเทศสัมพันธ์ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาญจนสูตร
นายทะเบียนนางสาวนัทธมน ชำปฏิ
ประชาสัมพันธ์ และ เจ้าหน้าที่ประสานงานนายศักดิ์สิทธิ์ จำปาโพธิ์
ปฏิคมร้อยตรี รัฐพล บูรณะกุล
กรรมการตรวจสอบภายในนายสามารถ ศรีวิทยะ
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย